Jdi na obsah Jdi na menu

15. Bankovnictví

21. 6. 2020

15. BANKOVNICTVÍ

Bankovní soustava v ČR
- bankovní soustavu většinou tvoří banky:
            - centrální - jejich hlavní činností je emise peněz, a je bankou bank (reguluje jejich činnost, poskytuje bankám úvěry),
                               - řídí množství peněz v oběhu, reguluje                 
                               - je bankou vlády
                               - tuto úlohu v ČR plní Česká národní banka
            - obchodní (komerční) - tyto banky podnikají na finančním trhu (ČSOB, Moneta...)
                                                  - dále také provádějí:
                                                           - aktivní operace - přinášejí výnosy z přijatých úroků
                                                           - pasivní operace - při nich banky úroky vyplácejí
                                                           - služby - vedení účtů, poradenství, podávání informací...
- další služby bank: devizové a valutové služby, obchody s CP, poskytování info o klientech

Charakteristika komerčního bankovnictví
- aktivní operace - a služby přinášejí bankám výnosy z úroků a poplatků za služby
- pasivní operace - představují náklady, které přináší i provoz banky, z rozdílů výnosů a nákladů pak vzniká zisk banky
- v dnešní době banky rozšiřují svou činnost o další oblasti, které provádí specializované instituce, popř. takové instituce zakládají (pojišťovny, leasingové spol., stavební spoř., podíl. fondy...)

Vedení účtu, přímé bankovnictví
- banky vedou účty na základě písemné smlouvy o zřízení a vedení účtu
- k založení je třeba předložit potřebné doklady - občanovi stačí OP a podnikatelé předkládají výpis z ŽR nebo OR a další doklady (např. společenskou smlouvu)
- banky rozlišují účty pro:
            - podnikatele - na těchto účtech nesráží daň z úroků
            - obyvatelstvo - z úroků na těchto účtech je banka povinna srazit daň a odvést ji za majitele účtu
- při zakládání účtu se současně vytváří podpisový vzor pro ty, kteří budou mít právo s účtem nakládat
- pro přístup z internetu či mobilu se vytvoří přihlašovací jméno a heslo
- zároveň se dohodne předávání výpisů - výpisy zasílané poštou nebo e-mailem
- výpisy z účtu se mohou zasílat denně, týdně, měsíčně nebo čtvrtletně popř. ročně - záleží na potřebách účetnictví u podnikatelských účtů
- klient může sledovat stav svého účtu prostřednictvím internetbankingu z něhož si může stahovat i výpisy
- banky otevírají účty s dalšími službami - vydání platební karty, internetbanking, čerpání úvěru do určitého limitu...
-účty mohou být vedeny nejen v korunách, ale i v některé z cizích měn pak se jedná o tzv. devizové účty, u nás nejčastěji účty v EUR nebo USD
- vklady na tyto účty je pak možno provádět jak v české měně tak v té, ve které je účet veden
- ukládat peníze na účet je možné hotově na přepážce banky, pomocí vkladového bankomatu, příp. zasláním poštovní poukázkou nebo zasláním z jiného účtu tedy bezhotovostně
Platby z účtu
před provedením úhrady nebo hotovostního výběru se banka musí přesvědčit zda je na účtu dostatek prostředků a zda je daná osoba k tomu oprávněná
Hotovostní placení
- výběr hotovosti lze provést:
            - na přepážce banky pomocí výběrního lístku nebo šeku
            -
z bankomatu pomocí platební karty
Bezhotovostní placení
- plátce zadá příkaz k úhradě, banka z jeho účtu odepíše prostředky a odešle je jiné bance, která je připíše příjemci platby
- příkaz k úhradě může být:
            - jednotlivý - pro jednu platbu
            - hromadný - pro více plateb; různým příjemcům
            - trvalý - hodí se pro platby, které se pravidelně opakují
- u každého příkazu k úhradě musíme zadat:
            - číslo účtu, na který peníze odesíláme
            - kód banky
            - částku
            - datum splatnosti
            - specifický, konstantní nebo variabilní symbol
- inkasní formu zadává příjemce peněz, např. u telefonních účtů, plateb elektřiny nebo plateb SIPO (sdružené inkaso plateb obyvatelstva) za plyn, nájem... a to svojí bance
- majitel účtu musí ovšem inkaso předem povolit a zároveň určí, do jaké výše je možné inkasovat
- příjemce peněz pak zadává příkaz k inkasu, který může být jednotlivý, trvalý nebo hromadný

Přímé bankovnictví
- styk s bankou bez osobního kontaktu s personálem banky, který vyžaduje důkladné zabezpečení
- formy přímého bankovnictví:
            - samoobslužné zóny (prostor v bance přístupný nonstop s několika bankomaty
            - ovládání účtu na dálku (internetbanking)
            - platební karty
- použití platební karty:
            - debetní karty - získáváme je při založení nového účtu
                                    - slouží k výběru peněz z účtu prostřednictvím bankomatu
                                    - lze s ní platit do výše prostředků, které máme na účtu
            - kreditní (úvěrové) karty - musíme mít sjednaný kontokorentní účet (spojení běžného a úvěrového účtu)
                                                     - čerpáme z ní finanční prostředky, které si půjčíme od banky do výše dohodnutého limitu

Zrušení účtu
- majitel požádá o zrušení, a musí předem vrátit platební kartu, zároveň je třeba zrušit trvalé příkazy
- po určité době, kdy se provedou všechna zúčtování plateb platební kartou, vyúčtují úroky a bankovní poplatky a zbylá částka se majiteli vyplatí

Aktivní a pasivní operace bank
Aktivní operace a služby přinášejí bankám výnosy z úroků a poplatků za služby
- poskytování úvěrů
- úvěry mohou být:
            - podle doby = krátkodobé (do 1 r.), střednědobé (do 4 let), dlouhodobé (nad 4 r.)
            - podle účelu = účelové (na konkrétní potřebu), neúčelové (hotovostní půjčky, kontokorentní úvěry)
- úvěry pro podnikatelské činnosti jsou:
            - na zásoby, na pohledávky za odběrateli, na investice...)
- úvěry občanům:
            - mezi nejtypičtější úvěry patří účelové úvěry na pořízení či modernizaci bytu, na výstavbu domu, na nákup auta, atd...
            - hypoteční úvěr se poskytuje na koupi nemovitosti, na jeho výstavbu nebo její rekonstrukci, je zajištěn zástavním právem k nemovitosti a jeho splatnost může být              40 let, jelikož jde o dlouhou dobu, úroková sazba je stanovena na dobu fixace
            - splátkový prodej
- pořízení konkrétního spotřebního předmětu na splátky
            - půjčky peer to peer - přímé půjčky mezi věřitelem a dlužníkem zprostředkované pomocí webových služeb
- neúčelové úvěry pro podnikatele i občany:
            - kontokorentní účet - čerpání úvěru z běžného účtu se stanoveným úvěr. limitem
            - eskontní úvěr - banky odkupují od svých klientů směnky, v příp. že směnka nebude zaplacena, musí ji zaplatit majitel, který jí předložil k eskontu
            - osobní půjčka - poskytuje se občanům do určité výše, lze ji získat velmi rychle
            - kreditní karty - můžeme čerpat úvěr při placení v obchodech nebo při výběru z bankomatu
            - americká hypotéka - prostředky lze použít na cokoliv, ručí se nemovitostí a úroková sazba bývá vyšší než u hypoték na bydlení
            - spotřebitelský úvěr - jakýkoliv úvěr k financování nepodnikatelských výdajů
- žádost o úvěr:
            úvodní schůzka -> žádost o úvěr -> analýza žádosti úvěru -> poskytnutí úvěru, úvěrová smlouva
- při poskytování úvěru banka ověřuje:
            - finanční situaci, posouzení schopnosti platit, zajištění úvěru (ručitelé)
- RPSN - roční procentní sazba nákladů udává celkové náklady na úvěr v procentech a zahrnuje roční úrokovou sazbu a všechny poplatky spojené s úvěrem

 

Pasivní operace a služby představují náklady
- jedná se o vklady na účty
- náklady přinášení i provoz banky
- z rozdílů těchto výnosů a nákladů vzniká zisk banky
- nejtypičtější vkladové služby:
            - vklady na požádání - jedná se o běžné účty (hl. účel: ukládání peněz a provádění platebního styku)
            - vklady úsporné - jedná se o vkladní knížky, spořící účty
           

- vklady termínované - mají vyšší úrokové sazby, ukládány na určitou dobu, vklad je možné za určitý poplatek předčasně ukončit
            může být:        - na dobu určitou - např. na týden, měsíc, rok, více let
                                   - s výpovědní lhůtou - není sjednána doba uložení peněz; peníze si můžeme vybrat až po uplynutí výpovědní lhůty (např. měsíc, rok...)
- pro zvýšení bezpečnosti vkladů je zřízen Fond pojištění vkladů, který je tvořený příspěvky bank, v příp. že banka zkrachuje fond vyplatí vkladatelům jejich vklad do výše 50.000 EUR

Obchody s cizími měnami
- kurzovní lístek - je výpis hlavních světových měn k naší české měně a vydává ho každý den ČNB
- ostatní banky mají své kurzovní lístky ve svých pobočkách a při stanovení kurzu vyházejí z nabídky a poptávky po jednotlivých měnách
- pokud je nákupní kurz banky nižší než prodejní = zisk banky
- kurz nákup -> banka nakupuje
- kurz prodej -> banka prodává
- kurz střed -> používá se k mezibankovním obchodům popř. platbám kartou - kurz ČNB
- kurz valut se používá pro platby v hotovosti, deviz pro bezhotovostní platby vč. plateb kartou
- banky mívají vyšší poplatky než samostatné směnárny
- virtuální měna - existuje pouze digitálně, nemá žádné bankovky a mince (Bitcoin)

Penzijní fondy a stavební spořitelny
Stavební spoření
- je specializovaná forma spoření, která je spojena s právem na poskytnutí úvěru po uplynutí doby spoření (minimální vhodná doba je 6 let)
- nejméně 6 let ukládáme prostředky, k nimž se poskytuje státní příspěvek ve výši 10 % z ukládané částky max. 2.000 Kč
- úroky z vložené částky a poskytnutého příspěvky se úročí 15% srážkovou daní
- po uplynutí sjednané doby si můžeme peníze vyzvednout a použít je na jakýkoliv účel
- smlouva se sepisuje na určitou cílovou částku, kterou volíme podle toho, zda chceme jen spořit nebo chceme získat úvěr
- úvěry poskytované při stavebním spoření:
            - klasický úvěr - lze poskytnout min. po 2 letech spoření, použití pouze na bytové potřeby
            - překlenovací úvěr - lze poskytnout ihned, splátky zahrnují pouze úroky a spoření
 

Penzijní fondy
- jsou určeny pro ty, kteří se nechtějí nebo nemohou spokojit s výší penze
- penzijní spoření nabízejí penzijní společnosti, které pro tento účel zakládají různé druhy účastnických fondů

Mezinárodní finanční instituce
- Mezinárodní finanční instutuce jsou zakládány, aby napomáhaly stabilnímu vývoji světové ekonomiky.
- Mezinárodní měnový fond - hl. cíl - stabilní měnové kurzy, růst světové ekonomiky společně s nízkou inflací a vyrovnanou platební bilancí
- Světová banka - tvoří ji několik institucí z nichž nejvýznamnější je Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (podporuje ekonomiky středně bohatých a úvěruschopných chudších zemí)
- Evropská banka pro obnovu a rozvoj - je směrována na podporu ekonomik zemí východní Evropy