Jdi na obsah Jdi na menu

19. Hospodářská politika státu

21. 6. 2020

19. HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA STÁTU

- veškeré činnosti směřující k získání zdrojů, jejich zpracování a k produkci výrobků a služeb
- jsou to také veškeré firmy a domácnosti, které v daném státě (ekonomice) existují
- podle náplně hlavní činnosti se rozlišují určité části národního hospodářství tvořeného podniky s podobnou hlavní činností tzv. odvětví
- uspořádání odvětví podle podobných oblastní je obsaženo v tzv. OKEČ – odvětvové klasifikaci ekonomických činností
- tato klasifikace slouží pro státní statistiku a opatření státu
- podle odvětví:
            - výroba – nerostné suroviny, zpracovatelský průmysl, zemědělství, stavebnictví
            - obchod 
            - služby – pohostinství, ubytování, peněžnictví, pojišťovnictví
            - veřejná správa (neziskový sektor) – školství, zdravotnictví
- podle sektoru:
            - Primární sektor – zemědělství, lesnictví, těžební průmysl
            - Sekundární sektor – zpracovává to co primární vyprodukuje – průmysl, stavebnictví
            - Terciární sektor – služby (obchod, pošta, pohostinství), školství, zdravotnictví
            - Kvartérní sektor – věda a výzkum

Subjekty hospodářské politiky
1. Parlament ČR – vydává zákony, kterými se musí podnikatelé řídit (občanský zákoník)
2. Vláda ČR – tvoří hospodářskou politiku; sestavuje státní rozpočet
3. Krajské úřady – místní správa, výstavba regionů, zdravotnictví, školství, kultura
4. Centrální banka – řídí množství peněz v oběhu, reguluje měnový kurz

Nástroje hospodářské politiky
- stát dosahuje cílů hospodářské politiky nástroji, kterými disponuje:
            - 1. měnová politika (monetární)
                       
- základem je centrální banka (ČNB)
                        - kontroluje množství peněz v ekonomice, reguluje úrokové míry a podmínky úvěru
                        - hlavní předpoklady měnové politiky: rozvinutý trh peněz, rozvinutý trh kapitálu, centrální banka je ve vlastnictví státu
            - 2. fiskální politika (rozpočtová)
                        - jedná se o státní rozpočet
                        - schvaluje ho parlament ČR a podepisuje ho prezident a navrhuje ho vláda
                        - stát plánuje, kolik peněz bude v následujícím roce potřebovat a kolik jich získá
 Státní rozpočet:
            - plán příjmů a výdajů států
            - sestavuje se na 1 rok
            - pokud jsou příjmy a výdaje státního rozpočtu ve stejné výši, je rozpočet vyrovnaný
            - pokud jsou příjmy vyšší, vzniká přebytek státního rozpočtu
            - pokud jsou příjmy nižší než výdaje, vzniká deficit (schodek) státního rozpočtu
            - tento deficit se kryje:
                        - půjčkami
                        - zvyšováním daní
                        - emisí nových peněz
            - 3. důchodová politika
                        - stát řeší příjmy obyvatel a jejich případnou regulaci (minimální mzda)
                        - reguluje ceny zboží, služeb, nájemného, elektřiny, plynu, léků a potravin
           
- 4. zahraniční – obchodní politika
                       
- řeší kurzy koruny k zahraničním měnám, celní politiku, omezuje vývoz nebo dovoz
                        - embargo = zákaz dovozu a vývozu

Hospodářské funkce státu
- stát podniká za účelem zisku a rozmnožení bohatství státu
- stát vytváří podmínky pro úspěšné podnikání ostatních subjektů hospodářství (firem), kdy stát určuje daňové zatížení
- stát zajišťuje stabilitu měny, aby chránil firmy, které obchodují se zahraničím a uzavírají obchody
- stát se snaží o co nejhladší běh obchodu

Sociální funkce státu
- státní instituce provádějí přerozdělovací procesy (transfery obyvatelstvu) – peníze vybrané na daních a sociálních pojištění používají na výplatu důchodů, sociálních a nemocenských dávek
- státní instituce se starají o veřejné statky -> školství, zdravotnictví, životní prostřední, infrastrukturu
- stát řeší nezaměstnanost

Ukazatele úrovně národního hospodářství
Hrubý domácí produkt HDP
- udává, kolik statků a služeb ekonomika státu vyprodukovala za 1 rok
- výše HDP se srovnává s:
            - výší HDP ostatních států
            - výší HDP uplynulého roku (zjišťujeme, zda se zvýšil nebo snížil)
 - používá se jako měřítko pro srovnání životní úrovně v zemi
- ve fázi expanze HDP roste; růst poptávky;
- ve fázi recese HDP nepřetržitě klesá nejméně 2 čtvrtletí po sobě; poptávka nižší než nabídka
- větší pokles HDP, nebo pokles dlouhodobý se nazývá deprese nebo krize
- střídání růstu a poklesu se nazývá hospodářský cyklus

Inflace
- růst všeobecné cenové hladiny
- pokud tedy ceny rostou, jedná se o inflaci
- inflace přináší pokles kupní síly peněz (to co bych si dříve za 100 Kč koupil, dnes už nekoupím)
- inflace má vliv na:
            - skupiny lidí se stálými příjmy (důchodci, státní zaměstnanci)
            - vklady a úvěry – inflace je znehodnocuje; postihuje ty, kteří poskytli úvěr s pevnou úrokovou sazbou, ale nahrává dlužníkům, kteří vrátí méně
- opakem inflace je deflace – celkový pokles cenové hladiny, čímž roste kupní sí
la peněz

Platební bilance
- konkurence schopnost vůči zahraničí
- sledování příjmů a výdajů státu vůči zahraničí
- skládá se z: - běžného a finančního účtu
- běžný účet zachycuje:- příjmy a výdaje za služby (cestovní ruch, sport, doprava)
                                               - dary a dědictví
                                   - obchodní bilance, která je součástí běžného účtu zachycuje:
                                               - vývoz a dovoz a dodání a pořízení zboží v rámci EU
- finanční účet sleduje investice (včetně úvěrů) a finanční rezervy
- kapitálový účet sleduje přesuny kapitálu (např. příjmy z fondů EU) či nefinanční aktiva (patenty)
- saldo - rozdíl mezi příjmy a výdaji jednotlivých položek platební bilance

Nezaměstnanost
- nezaměstnanost může být:
            - dobrovolná – někteří lidé nechtějí být zaměstnaní
            - nedobrovolná – není k dispozici dostatek pracovních míst
- podle příčin vzniku se nezaměstnanost rozděluje na:
            - frikční – krátkodobá nezaměstnanost (změna zaměstnání, absolventi škol)
            - strukturální – je dána útlumem některých oborů
            - cyklická – vzniká v době, kdy klesá HDP, klesá výroba a tím i potřeba zaměstnanců

Soustava veřejných rozpočtů
- rozpočty se sestavují obvykle na 1 rok dopředu, mají vřdy 2 strany -> PŘÍJMY a VÝDAJE
            - vyrovnaný rozpočet             příjmy = výdajům
            - přebytkový rozpočet            příjmy > výdaje
            - schodkový rozpočet             příjmy < výdaje
- optimální podoba rozpočtu je přebytkový nebo vyrovnaný
- druhy rozpočtů:
            - státní rozpočet
            - krajský rozpočet – sestavuje ho vedení kraje v čele s hejtmanem a schvaluje ho krajské zastupitelstvo
            - městské a obecní rozpočty – sestavuje je vedení obcí a měst v čele se starostou nebo primátorem, a schvaluje ho obecní zastupitelstvo

Místo NH ve světové ekonomice
Mezinárodní obchod
- slouží k tomu abychom vyváželi ty produkty, kterých máme dostatek a získali za ně jiné, které se u nás neprodukují
- obchodní politikou se rozumí, jak stát ovlivňuje vývoz a dovoz

 

- stát může ovlivňovat vývoz a dovoz pomocí:
            - Cla – zvyšuje cenu dováženého zboží, a částečně chrání domácí výrobce před konkurencí
            - Množstevní kvóty – množství nebo hodnota zboží, které je povoleno vyvézt či dovézt
            - Normy a další předpisy – zboží musí splňovat určité technické, ekologické a zdravotní normy
            -  Prostředky používanépodpoře vývozu – neplatí se clo ani DPH, poskytují úvěry na vývoz...
- potřebnost mezinárodního obchodu je dána:
            - surovinovým bohatstvím země
            - klimatickými a přírodními podmínkami
            - vhodnými domácími podmínkami
            - stavem trhu

Vliv EU na ekonomiku

- má podobu společného trhu
- ovlivňuje dění v členských státech vydáváním právních norem, které vydává Rada EU
- právní normy EU mají přednost před právem členských zemí
- jejich závaznost je různá:
            - nařízení – plně závazná pro všechny státy
            - směrnice – závazné pro všechny státy, ale stát může do svého práva zapracovat nejvhodnější cestou
            - rozhodnutí – závazná, ale vztahují se na adresně určené členy
            - doporučení a stanoviska – nejsou závazná, ukazují cestu řešení
- mezi společnou politika EU patří:
            - zemědělská politika
            - obchodní politika
            - měnová unie