Jdi na obsah Jdi na menu

2. Subjekty národního hospodářství

21. 6. 2020

2. SUBJEKTY NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

- podnikat mohou v ČR:
            Fyzické osoby
            - občané, kteří mají právní osobnost; mohou tedy nabývat práva a povinností
            - podnikají na základě živnostenského oprávnění dle živnostenského zákona
            - po získání živnostenského oprávnění zůstává fyzickou osobu a také se stává OSVČ
            - v příp. zaměstnanců mohou vstupovat do pracovně právních vztahů a řídí se zákoníkem práce                    

            Právnické osoby
            - organizovaný útvar, který má právní osobnost a může mít práva a povinnosti
            - novou právnickou osobu může založit fyzická osoba i již existující PO, příp. stát
            - fyzická osoba se narodí, právnická vznikne

Korporace
- je právnická osoba, kterou založilo několik osob (fyzických i právnických), aby společně prováděly určitou činnost, např. podnikání

Právní formy podnikání v ČR:
- pro podnikání jsou významné obchodní korporace, mezi které patří obchodní společnosti a družstva
- Obchodní společnost (právnická osoba, která si dala za cíl podnikat. Zakládají ji jak fyzické tak i právnické osoby – společníci):
            osobní (alespoň část společníků ručí za závazky neomezeně a osobně v nich pracuje)
                        - v. o. s. – Veřejná obchodní společnost
                                    - ručení: osobním majetkem
                                   -řízení: min. 2 společníci
                                   - vklad: není předepsán; záleží na dohodě společníků
                                   - rozdělení zisku: rovným dílem, pokud si nestanoví ve společenské smlouvě jinak
                        - k. s. – Komanditní společnost
                                   - ručení: komplementáři osobním majetkem, komanditisté výší vkladu
                                                  komanditisté jsou do společnosti přijímáni, aby se zvýšil majetek
                                   - vklad: záleží na dohodě společníků, žádný vklad není předepsán
                                   - řízení: nejvyšším orgánem jsou všichni společníci
                                                 statutárním orgánem jsou komplementáři
                                   - rozdělování zisku: zisk se rozdělí na polovinu mezi komplementáře a komanditisty.
Kom                                                             Komplementáři se dělí rovným dílem a komanditisté podle výše vkladu
           
kapitálové (společníci nejsou povinni v ní osobně pracovat. Za závazky ručí majetkem)
                        - s. r. o. – Společnost s ručením omezeným
                                   - ručení: do výše vkladu
                                   - vklad: min. 1 Kč; podíly společníků mohou být různého druhu
                                   - řízení: nejvyšším orgánem je valná hromada
                                                 statutárním orgánem je jednatel
                                   - rozdělení zisku: podle výše vkladu, nestanoví-li spol. smlouva jinak
                       

                        - a. s. – Akciová společnost
                                   - zakládá se v případě, že je třeba shromáždit větší množství kapitálu
                                   - pokud jsou akcie obchodovatelné, každý si může koupit podíl na jejím majetku
                                   - akcie = cenný papír, představující určitý vložený majetek, nejčastěji peníze
                                   - ručení: za závazky ručí a. s. jako celek svým majetkem
                                   - vklad: vzniká zakoupením akcií, min. 2 000 000 Kč nebo 80 000 Eur
                                   - řízení: nejvyšším orgánem je valná hromada všech akcionářů
                                                 statutární orgán může být:
                                               dualistický (společnost řídí představenstvo, které kontroluje dozorčí rada)
                                               monistický (spol. řídí statutární ředitel, jehož činnost kontroluje správní rada
                                   - rozdělení zisku: podíl na zisku podle počtu akcií, které akcionáři vlastní
            podle práva EU
                        - SE – Evropská společnost – na úrovni EU

            Družstva
            – společenství osob založená za účelem vzájemné podpory svých členů nebo za účelem podnikání
            - mohou být: zemědělská, bytová, stavební, spotřební, výrobní...
            - členové družstev vkládají majetek nebo peníze
            - minimální vklad: není předepsán
            - nejvyšším orgánem: členská schůze
            - statutárním orgánem: představenstvo

            Státní podniky
            - vznikají dle zákona o státním podniku
            - jsou řízeny:
                        - speciálními zákony (zákon o bankách, o pojišťovnách,...)
                        - obchodním zákoníkem, který upravuje právní vztahy mezi občany navzájem, mezi občany a firmami, mezi firmami navzájem
            - v čele podniku stojí ředitel jmenovaný zakladatelem (ministerstvem), kontrolním orgánem je dozorčí rada
            - stát je jediným vlastníkem a hospodaří s penězi občanů státu – má vůči nim zodpovědnost


            neziskové subjekty zřizované státem
            - organizační složka (instituce),
                        - zastupuje stát, kraj, obec, které jim k tomu poskytli majetek a financují je
                        - nemají právní osobnost
                        - zabývají se řízením společnosti, vědou, obranou, péčí o sociální zabezpečení
                        - pokud mají nějaké příjmy, odvádí je zřizovateli
                        - soudy, ministerstva, hasičský záchranný sbor ČR, policie ČR
            - příspěvková organizace
                        - je právnickou osobou a má právní osobnost
                        - zabývá se vzděláním, kulturními institucemi, nemocnicemi
                        - plní úkoly ve veřejném zájmu (školy, nemocnice, divadla...)
            nestátní neziskové organizace
           
- jedná se o právnické osoby, které zajišťují obecně prospěšnou činnost
            - zdrojem jejich majetku jsou příspěvky členů, příjmy z doplňkové činnosti, darů...
            - vyskytují se ve třech formách:
                        - korporace – jako korporace se zakládají spolky
                                   spolky - dobrovolná svazek členů vedený společným zájmem (spolek zahrádkářů), který nelze zřídit za účelem zisku
                        - fundace – mají majetkový základ
                                   - nadace – k veřejně prospěšným nebo dobročinným účelům
                                   - nadační fondy – to samé co nadace, akorát na určitou dobu
                        - ústavy – poskytují obecně prospěšné služby pro veřejnost v oblasti zdraví, vzdělávání, kultury, vědy

Tichá společnost
- fyzická nebo právnická osoba se podepsáním smlouvy o tiché společnosti zavazuje poskytnout podnikateli určitý vklad
- tichý společník se nemusí podílet na činnosti společnosti a jeho jméno nemusí být zveřejněno
- podnikatel tím získává vklad a tichý společník podíl na zisku
- tichý společník se podílí na ztrátě, ale jen do výše svého vkladu, neručí však za dluhy společnosti
- v příp. že budou oba podnikat společně tak tichý společník ručí i za dluhy

Smlouva o společenství
- několik osob může uzavřít smlouvu o společnosti jako takové a společně podnikat
- veškeré vztahy upravuje právě smlouva (kdo kolik do sdružení vloží, kdo vede účetnictví, jako se rozděluje zisk atd...)
- správu společnosti si mohou společníci libovolně rozdělit

Zrušení a zánik obchodní korporace
- Zrušení – řada činností vedoucí k ukončení korporace
- Zánik            - jednorázový akt
                        - vymazání korporace z obchodního rejstříku
                        - může proběhnout až po zrušení podniku
- zrušení může nastat:
            a) dobrovolně – a to rozhodnutím nejvyššího orgánu korporace
            b) rozhodnutím soudu – obvykle v důsledku neúspěšného hospodaření (bankrotu)
                                                - ke zrušení dochází v konkurzním řízení podle zákona o konkurzu a vyrovnání
- průběh zrušení s likvidací:
            - soustředí se zbylé peněžní prostředky a rozprodává se majetek korporace
            - ze všech takto získaných prostředků se pak zaplatí dluhy vůči státu, zaměstnancům a dodavatelům a zbytek:
                        a) si v příp. dobrovolného zrušení obvykle rozdělí majitelé
                        b) u zrušení rozhodnutím soudu často žádný není, prodej majetku nepokryje často ani všechny dluhy
- průběh zrušení bez likvidace:
            - majetek korporace přechází na nástupce – na jinou korporaci, která pokračuje v činnosti a často si ponechává i její jméno
            - stává se tak v příp. prodeje korporace jiné korporaci anebo v příp. fúze, kdy dvě a více korporací přejdou pod společné vedení