Jdi na obsah Jdi na menu

1. Právní úprava účetnictví

21. 6. 2020

1. PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNICTVÍ

- účetnictví je písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních jednotkách

- předmět účetnictví  - stav a pohyb aktiv a pasiv (přehled o stavu peněžních prostředků; pohledávkách a závazků)
                                   - náklady, výnosy a s tím související zjištění VH (vložené a dosažené výsledky podnikatelské činnosti)

- funkce účetnictví     - poskytuje informace pro potřeby podnikatele
                                  
   info o dosažených výsledcích podnik. činnosti (zisk x ztráta)
                                   - může sloužit jako důkazní prostředek při vedení sporů
                                      spory mezi dlužníkem a věřitelem
                                   - poskytuje informace pro rozhodování a řízení podniku
                                      budoucí investice, obchody, rozšíření nebo likvidace podniku
                                   - zjištění informací pro daňové účely
                                     
pro správné stanovení základu daně z přijmu popř. pro výpočet povinnosti k DPH
                                   - údaje v účetnictví umožňují kontrolu majetku a hospodaření
                                     
kontrola a ochrana majetku v a. s. (ji řídí profesionální tým odbor.)

Právní normy
- účetnictví je upravováno soustavou právních norem
- základním předpisem upravujícím účetnictví podnikatelů v ČR je Zákon o účetnictví
- další normou jsou prováděcí vyhlášky Ministerstva financí ČR, které upravují vybrané oblasti účetnictví pro jednotlivé skupiny
- podnikatelských subjektů se týká Vyhláška č. 500/2002 Sb.
- podrobnější výklad k jednotlivým oblastem účtování poskytují České účetní standardy pro podnikatele
- právní síla těchto norem:      1. Zákon o účetnictví
                                               2. Vyhlášky Ministerstva Financí
                                               3. České účetní standardy
- účetní jednotka musí ve své praxi ještě využívat:   - nový občanský zákoník
                                                                                 
- zákon o obchodních korporacích
                                                                                 
- daňové zákony
                                                                                 
-  pojišťovací zákony
                                                                                 
- zákoník práce
                                                                                 
- zákon o cenných papírech

Zákon o účetnictví
- podle tohoto zákona nutné vést účetnictví úplně, průkazným způsobem a správně tak, aby věrně zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho předmětem
- úplně – zaúčtovány účetní případy do roku do kterého patří
- průkazně – účetní zápisy musí být doloženy účetními doklady a účetní jednotka provedla inventarizaci

- správně jestliže nebyly porušeny povinnosti stanovené ZoÚ

Zákon obsahuje:
- definuje účetní jednotky
- definuje předmět účetnictví a účetní období = dvanáct nepřetržitě po sobě jdoucích měsíců (kalendářní nebo hospodářský rok)
- stanoví základní povinnosti při vedení účetnictví a při používání účetních metod (oceňování, odepisování)
- stanoví pravidla pro oceňování jak v průběhu účetního období, tak i k rozvahovému dni (oceňování reálnou hodnotou)
- definuje účetní knihy a jejich otevírání a uzavírání, účetní doklady
- definuje směrnou účtovou osnovu
- stanoví základní požadavky na obsah účetní závěrky a její zveřejňování

Vymezení účetních jednotek:
- zákon o účetnictví stanoví, kdo je účetní jednotkou (tzn. a koho se tento zákon vztahuje)
- jedná se o:
                        - právnické osoby, které mají sídlo na území ČR
                        - fyzické osoby, kterou jsou jako podnikatelské subjekty zapsány v OR
                        - ostatní FO, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25.000.000 Kč
                        - ostatní FO, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí

Povinnost vést účetnictví mají:
            - právnické osoby ode dne svého vzniku až do dne svého zániku
            - fyzické osoby, jejichž obrat překročil 25 mil. Kč, se stávají účetními jednotkami od prvního dne následujícího roku -> nemají ještě povinnost vést účetnictví -> povinnost jim vzniká od prvního dne úč. období následujícího roku po kalendářním roce, ve kterém se staly účetní jednotkou
            - účetnictví musí vést min. 5 let, a to i kdyby v následujících letech vykazovaly obraty nižší než 25 mil. Kč

Kategorizace účetních jednotek:
            - mikro
            - malé                                                 účetní jednotky
            - střední
            - velké

Zjednodušený rozsah účetnictví
- FO, které budou účetními jednotkami a nemají povinný audit, mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
- obchodní společnosti povedou vždy účetnictví v plném rozsahu (vč. spol. kde není povinný audit)
- dělají:
            - sestavují účtový rozvrh, v němž mohou uvést syntetické účty pouze na úrovni úč. sk.
            - mohou spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize
            - účetní jednotky nemusí používat zásadu opatrnosti – u odpisů nemusí uplatňovat účetní, ale pouze daňové odpisy, které však musí být zaúčtovány, aby mohli být uplatněny jako daňový výdaj

Vyhláška č. 500/2002 Sb.
- stanovuje:
            - rozsah a způsob sestavování účetní závěrky
            - obsahové vymezení položek účetní závěrky (tj. účetních výkazů – rozvaha, výkaz zisků a ztráty, příloha k účetním výkazům, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu
            - směrnou účtovou osnovu
            - metody přechodu z daňové evidence na účetnictví

Směrná účtová osnova
- je seznam účtových tříd a skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty
- podle této osnovy účtují:
            - obchodní společnosti (s. r. o.; a. s.; v. o. s.; k. s.)
            - družstva
            - fyzické osoby, které jsou účetní jednotkou
- Směrná účtová osnova zahrnuje 10 účtových tříd (0-9), které se dále dělí na skupiny
- názvy:
            - 0 – Dlouhodobý majetek
            - 1 – Zásoby
            - 2 – Krátkodobý finanční majetek
            - 3 – Zúčtovací vztahy
            - 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
            - 5 – Náklady
            - 6 - Výnosy
            - 7 – Závěrkové a podrozvahové účty
            - 8 a 9 – jsou vyhrazeny vnitropodnikovému účetnictví, jehož členění je v plné kompetenci účetní jednotky

Účtový rozvrh
- seznam všech syntetických a analytických účtů, které bude v účetní jednotka používat
- účtový rozvrh se sestavuje pro každé účetní období, v průběhu je možné doplňovat ho
syntetické účty           - mají název a trojmístné číselné označení
                                   - první číslo = úč. třída, druhé = úč. skupina, třetí = pořadí účtu
analytické účty           - zajišťují podrobnější členění, např. podle potřeb daňových předpisů, účetní závěrky a dalších potřeb účetní jednotky
                                   - častým důvodem je rozlišování jednotlivých hospodářských středisek

Vnitropodnikové směrnice
- vytváří si je sama účetní jednotka
- vychází z konkrétních podmínek dané účetní jednotky
- upřesňují účetní postupy a přístupy
- musí obsahovat:       - den nabytí účinnosti, popř. období platnosti
                                   - podpis oprávněnou osobou
- jejich rozsah je závazný

 

- nejtypičtější vnitropodnikové směrnice:
            - účtový rozvrh
           
- odpisový plán
           
- podpisové vzory – podpisy osob oprávněných a odpovědných za účetní a obchodní případy
            - harmonogram účetní závěrky
                       
- kdo v jakém termínu musí provést inventarizaci
                        - kdo odpovídá za zaúčtování všech účetních případů týkajících se přísluš. úč.období
                        - kdo a do jakého termínu provádí sestavení účetních výkazů (rozvahy, ....)
            - používání měnových kurzů – pevný nebo denní kurz podle ČNB
            - způsoby oceňování – vlastní náklady, vedlejších výdajů zahrnovaných do PC
            - oběh účetních dokladů
            - zásady časového rozlišování
           
- inventarizace majetku a závazků
           
-  normy přirozených úbytků
           
- používání silničních motorových vozidel
           
- způsob účtování zásob – zda způsob A nebo B
            - limity pro zatřídění do DHM a DNM

Účetní zásady
- je to soubor určitých pravidel, které musí být dodržovány při vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky
- mezi obecné zásady patří:
            - zásada bilanční kontinuity (návaznosti jednotlivých účetních období)
                        - konečné zůstatky A i P účtů se shodují s počátečními stavy A a P
            - zásada věcné a časové souvislosti – účtování o případech, které věcně a časově patří  do účetního období
            - zásada stálosti účetních metod – na začátku období si úč. jednotka zvolí např. oceňování, odpisování majetku, přepočty cizích měn....
            - zásada věrného a poctivého zobrazení skutečnosti
                        - vykázání reálné finanční a majetkové situace úč. jednotky, které odpovídá skutečnostem, aby jsme toho mohli dosáhnout musíme dodržet:
                                   - zásadu opatrnosti – vykazovat pouze reálné a realizovatelné zisky
                                   - správnost při aplikaci platných předpisů a postupů (rozlišení mezi opravou DM a technickým zhodnocením)
            - zásada přednosti obsahu před formou – musíme zkoumat podstatu hospodářské operace, která nastala
            - zásada zákazu kompenzace – vzájemné vyrovnávání mezi jednotlivými položkami aktiv a pasiv a položkami nákladů a výnosů