Jdi na obsah Jdi na menu

11. Cenné papíry a směnky

21. 6. 2020

11. CENNÉ PAPÍRY A SMĚNKY

- způsob investování volných prostředků za účelem zisku
- u cenných papírů může mít zisk plynoucí z této formy investování podobu:
                        - podílů na zisku
                        - zisku v příp. prodeje cenných papírů
                        - úroku
- cenné papíry a podíly ve vlastnictví poplatníka se člení podle:
            předpokládané doby držení:
            - dlouhodobý finanční majetek – skupina 06 (doba držby, splatnosti nad 12 měsíců)
            - krátkodobý finanční majetek – skupina 25 (doba držby, splatnosti do 12 měsíců)
            podle obsahu, který vyjadřují:
           
- majetkové (akcie) – vyjadřují majetkový podíl na společnosti, která je vydala
            - dluhové (obligace, směnky) – vyjadřují úvěrový vztah mezi jejich majitelem (věřitelem) a emitentem (dlužníkem), který má povinno                                                   povinnost po uplynutí stanovené lhůty splatnosti dluhopis zpět odkoupit a vyplatit úrok
            další používané v účetní praxi:
            - majetkové účasti
                        – dlouhodobé majetkové CP, které zakládají podstatný nebo rozhodující vliv;
                        - evidují se na účtech 061-Podíly v ovládaných a řízených osobách a 062- Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
           
- cenné papíry k obchodování
                        – majetkové i dluhové CP držené za účelem obchodování na veřejném trhu (burze) s cílem dosáhnout zisku z rozdílu cen při nákupu a prodeji v krátké době, max. 1 rok;
                        - evidují se na účtech 251-Majetkové CP k obchodování a 253-Dluhové CP k obchodování
           
- dluhové cenné papíry držené do splatnosti
                        – dluhové CP, které mají stanovenou splatnost a účetní jednotka má úmysl a schopnost je držet do splatnosti
                        - evidují se na: 065 – Dluhové CP držené do splatnosti; 256 – Dluhové CP se splatností do 1 roku držené do splatnosti

Oceňování cenných papírů
k okamžiku pořízení
- oceňují se k okamžiku jejich pořízení pořizovacími cenami, tj. vč. vedlejších pořizovacích nákladů souvisejících s jejich pořízením (poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám)
- součástí pořizovací ceny nejsou úroky z úvěru na pořízení CP a náklady spojené s držením CP
- v průběhu pořizování lze složky pořizovací ceny nakupovaných CP a podílů účtovat na účet 259 – Pořizování krátkodobého finančního majetku
k rozvahovému dni
- některé druhy CP se k poslednímu dni účetního období přeceňují na tzv. reálnou hodnotu
- reálná hodnota je nejčastěji tržní hodnota (hodnota vyhlášená na tuzemské nebo zahraniční burze)

Krátkodobý finanční majetek
- evidují se zde:
                        - cenné papíry k obchodování (majetkové CP, dluhové CP)
                        - dluhové cenné papíry držené do splatnosti a se splatností do 12 měsíců
Cenné papíry k obchodování
- jsou takové CP, které jsou nakupovány a drženy se záměrem jejich prodeje na veřejných trzích
            1. Majetkové CP k obchodování
            - jedná se např. o akcie
            - evidují se zde majetkové CP, které jsou pořizovány se záměrem jejich prodeje na veřejných trzích s úmyslem dosáhnout zisku z jejich prodeje v krátkodobém horizontu max. 1 rok
            - nákup těchto CP se účtuje v pořizovacích cenách na 259, příp. 251
            2. Dluhové CP k obchodování
           
- jedná se např. o krátkodobé dluhopisy; obligace, směnky
            - slouží k tomu aby si emitent (ten, kdo je vydává) jejich prostřednictvím opatřil finanční prostředky
            - dlužník se zavazuje, že zapůjčenou částku vč. úroků musí splatit v určené době

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (účet 256)
- je to takový CP, který má stanovenou splatnost a účetní jednotka má úmysl a schopnost držet jej do splatnosti
- je-li splatnost do jednoho roku, jedná se o dluhopis držený do splatnosti – 256 – Dluhové CP se splatností do jednoho roku držené do splatnosti
- je-li splatnost delší než 1 rok jedná se o dlouhodobý fin. majetek na účtu 065-Dluhové CP držené do splatnosti

Účtování o majetkových a dlužných CP
Pořízení majetkových CP:
            1. Pořízení krátkodobých majetkových CP      259/211;379
            2. Zařazení CP v pořizovací ceně                   251/259
                           (lze účtovat rovnou na 251)
Prodej majetkových CP:
           
1. Tržby z prodeje CP v prodejní ceně           211;378/661
            2. Úbytek CP v pořizovací ceně                             561/251

Dluhové CP z pohledu emitenta (dlužníka) – ten, kdo je vydává/ z pohledu věřitele
 1. Emise dluhopisu (vydání)                            375/241     /     1. Nákup         221/253(256)
2. Věřitel zaplatil za dluhopisy                         221/375     /     2. Úroky          253(256)/662
3. Zpětné odkoupení dluhopisů dlužníkem      241/221     /     3. Odkoupení zpět 221/253(256)
 4. Úroky                                                          562/221

 

Směnky
- cenný papír vyhotovený v předepsané formě, který musí obsahovat všechny náležitosti
- podepsáním směnky se dlužník zavazuje věřiteli uhradit svůj závazek
- směnka může být:
                        - platebním prostředkem, kterým se v běžném obchodním styku uhrazují závazky a pohledávky; u věřitele se účtuje na účet 256-Dluhové                                CP se splatností do 1 roku a u dlužníka 322-Směnky k úhradě nebo 478-Dlouhodobé směnky k úhradě
           
            - cenným papírem, který se eviduje na stejných účtech jako plat. prostř.
                        - zajišťovacím prostředkem (směnky zajišťují pohledávky) – neúčtují se na účty hlavní knihy, ale jsou pouze sledovány na podrozvahových účtech
Oceňování směnek
- směnky jako platební prostředek – nebo-li směnky k inkasu resp. směnky k úhradě se účtují při jejich vzniku v pořizovací ceně, kterou se rozumí hodnota pohledávky, resp. závazku, které byly nahrazeny směnkou
            - hodnota směnky se zvyšuje o alikvotní výnos/náklad zjištěný jako rozdíl mezi směnečnou a pořizovací cenou
- směnky nakoupené – oceňují se v okamžiku pořízení pořizovací cenou
- směnky jako zajišťovací prostředek – oceňují se ve směnečné hodnotě a to v té výši v jaké jsou vykázány v příloze k účetní závěrce
Směnky jako platební prostředek
- směnky lze používat k úhradě pohledávek a závazků
- výhody směnek jako platebního prostředku:
                        - obchodovatelnost směnky – možnost koupě a prodeje směnky, majitel
směnky může získat peníze před datem splatnosti směnky

                        - snadná vymahatelnost směnečného dluhu – nezaplatí-li dlužník včas, může se majitel směnky domáhat u krajského obchodního soudu o vydání směnečného platebního rozkazu
                        - možnost vymáhat směnečnou částku na hlavních i vedlejších dlužnících
                       
- možnost eskontu směnky – možnost získat od banky úvěr, za který se ručí směnkou

- druhy směnek podle způsobu vystavení:
            - směnky vlastní – výstavcem je dlužník (odběratel), který se zavazuje, že věřiteli (dodavateli) zaplatí určitou částku na směnce uvedenou
            - směnky cizí – vznikají tak, že věřitel (dodavatel) vystaví směnku, ve které dá příkaz dlužníkovi (odběrateli), aby mu zaplatil příslušnou částku

- směnečná částka může obsahovat:
            - pouze dohodnutou cenu za dodávku výrobků, zboží nebo služby, v tom případě je smluvní cena zpravidla vyšší než při běžném placení, jelikož bude pohledávka uhrazena později
            - jednak smluvní cenu za výrobky, zboží nebo služby a jednak úrok, který je pro majitele směnky finančním výnosem


Směnky k inkasu
- evidují se na účtu 256-Dluhové CP se splatností do 1 roku držené do splatnosti v hodnotě původní pohledávky
- na tomto účtu zůstanou až do uhrazení pohledávky dlužníkem
- k rozvahovému dni se musí doúčtovat ještě alikvotní úrokový výnos, tj. úrok připadající na běžné období

Eskont směnky
- pokud majitel směnky, potřebuje peníze získat dříve než je datum splatnosti směnky, může postoupit směnku bance
- eskont = odkoupení směnky bankou, před dobou její splatnosti od majitele směnky
- v případě, že se banka rozhodne směnku eskontovat, uzavírá s klientem smlouvu o eskontu směnky, jejíž součástí je i „cena“, za kterou banka směnky kupuje
- rozdíl mezi touto cenou a nominální hodnotou směnky se nazývá diskont, který zaúčtujeme do nákladů na účet 562-Úroky
 Účtování:
            1. Přeúčtování hodnoty směnky (eskont) z účtu 256 na účet 313
                       
 - v okamžiku, kdy věřitel postoupí směnku bance za účelem získání peněz se hodnota účtu 256 přeúčtuje na účet 313 – Pohledávky za eskontované CP
           
2. Poskytnutí eskontního úvěru bankou
                        - získáme od banky na eskontovanou směnku úvěr, který se eviduje na účtu 232-Eskontní úvěrynominální hodnotě a to do doby splacení směnky dluž                    dlužníkem
            3. Avízo banky o úhradě směnky směnečným dlužníkem

1. Eskont směnky                                                      313/256
2. Poskytnutí eskontního úvěru a) celkem                221/232
                                                           b) úrok            232/562
3. Splátka úvěru (avízo)                                             232/313

Směnky k úhradě
- na účtu 322 – Směnky k úhradě se účtuje o směnkách ve funkci úvěrového platebního prostředku z hlediska dlužníka a pouze o krátkodobých směnkách
- předáním směnky vlastní dodavateli nebo vyhotovením směnky cizí dodavatelem se mění původní závazek v závazek směnečný, o kterém se účtuje na účtu 322-Směnky k úhradě
- k rozvahovému dni se musí doúčtovat úrok do nákladů na 562 – Úroky
1. FAP za nákup                                     111/321
2a. Akceptace směnky                           321/322.1
2b. Úrok                                                562/322.2
3a. Úhrada původní hodnoty                322.1/221
3b. Úhrada úroku                                322.2/221