Jdi na obsah Jdi na menu

9. Oceňování a pořizování majetku

21. 6. 2020

9. OCEŇOVÁNÍ A POŘIZOVÁNÍ MAJETKU

POŘÍZENÍ DM

- dodavatelským způsobem
            vedlejší poř. náklady: doprava (montáž, clo, vnitropodniková doprava)...             

            042 / 321 – FAP za majetek              022/042 - zařazení

            - z EU – sami si vypočítáme DPH, kterou musíme přiznat na výstupu
            (přidanění) a také  si nárokujeme jako pohledávku (nárok na odpočet)

- mimo EU – celní úřad nám vyměří CLO, které je součástí poř. ceny a účtuje  se jako závazek na účet 379 – Jiné závazky

- vytvořením vlastní činností            

vytvoření vl. činností – 041, 042 / 587, 588    
vnitropodnik. služby souvis. s poř. – 041, 042 / 586

- bezúplatným nabytím (darováním, bezúplatným převzetím po skončení leasingu)

darování - 01x, 02x, 03x / 648           po skončení FL 01x, 02x / 07x, 08x

- vkladem od jiné osoby, např. nepeněžité vklady do obchod. spol.

01x, 02x, 03x / 411

- přeřazením z osobního užívání do podnikání

01x, 02x, 03x / 491

 

FINANČNÍ LEASING

- způsob pořízení DM a forma financování pořizování DM

- přenechání věci za úplatu

- Leasingová smlouva musí obsahovat:
            - identifikační údaje o vlastníkovi a uživateli
            - předmět leasingu (auto)
            - datum předání předmětu
            - doba trvání smlouvy
            - vstupní cena předmětu (za jakou cenu nakoupila leasingovka předmět od dodavatele)

- splátkový kalendář slouží k výpočtu celkové výše úplaty a obsahuje výši jednotlivých splátek, jejich počet a termín splatnosti a u plátců plní funkci daňového dokladu

- leasingová marže (finanční činnost) – navýšení oproti vstupní ceně, výnos leasingové spol.

- hodnota leasingu – částka, kterou uživatel za dobu trvání leasingu zaúčtuje do nákladů

- první zvýšenou splátku nelze uplatnit v plné výši do nákladů v běžném úč. období, protože se vztahuje k celé době trvání leasingu a musí se časově rozlišovat na účtu 381 – Náklady příštích období

2018 - 1. zvýšená splátka                  381 / 211
            Běžná měsíční splátka            381 / 221
            Poměrná výše úplaty připadající do nákladů            518 /381
(Vypočítám jako: První (zvýšená splátka + počet měsíců leasingu * běžná měsíční splátka) / počet měsíců leasingu

- způsob uplatnění DPH závisí na uzavření smlouvy a to zda má uživatel oprávnění k odkupu nebo povinnost k odkupu

- při ukončení leasingu dochází ke změně vlastnických vztahů (dosavadní uživatel získá předmět do svého vlastnictví); při účtování kupní ceny se postupuje jako bychom kupovali věc novou (do 40000 Kč drobný hmotný majetek a naopak)

OCEŇOVÁNÍ DM

- Pořizovací cena = cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady

- využívá se u: dodavatelského způsobu

- Vedlejší pořizovací náklady:
            - doprava;
            - průzkumné, geodetické, geologické a projektové práce;
            - náklady spojené s uvedením do užívání: kolaudační poplatky;
            - příprava a zabezpečení poř. majetku;
            - správní poplatky, expertízy;
            - vyřazení stávajících staveb v důsledku nové výstavby
- do pořizovací ceny se nezahrnují výdaje spojené s přípravou zaměstnanců (školení..); výdaje na vybavení a na opravy, kurzové rozdíly, smluvní pokuty atd...

Vlastní náklady

- veškeré přímé a nepřímé náklady, které s vytvořením DHM a DNM vlastní činností souvisí

- využívá se u: způsobu vytvoření vlastní činností

Reprodukční cena

Reprodukční pořizovací cena je cena za kterou byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje

- využívá se u:            majetku nabytého darováním
                                   majetku nově zjištěného a dosud nezachyceného v účetnictví (přebytek)
                                   majetku vloženého do obchod. spol. nebo družstva

Pořizovací cena DM se snižuje o přijatou dotaci poskytnutou na pořízení tohoto majetku

Pořizovací cena DM se zvyšuje o výdaje na dokončené technické zhodnocení a to v roce převzetí a dokončení těchto prací do užívání

 

OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB
- nákupem (pořiz. cena)
- vlastní činností (vlastní náklady) – „Nedokončená výroba; Polotovary; Výrobky“
- bezúplatným nabytím – dar (reprodukční pořizovací cena)

Při pořízení:
- 1. Pořizovací cena (u nakupovaných zásob) = cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady
            vedlejší poř. náklady: externí a interní (vnitropodnik. služba) přepravné; clo; provize; pojistné při přepravě;  
- 2. vlastní náklady (u zásob, vytvořených vl. činností)
            přímé náklady – vztahují se k určitému druhu výrobků nebo službě, a jsou přímo zjistitelné
            nepřímé náklady – společné více druhům výkonů a souvisí s obsluhou a řízením výroby, zjištěné celkové nepřímé náklady se pak rozpočítávají na jednotlivé druhy výkonů
            oceňují se buď ve skutečné výši anebo v předem stanovených nákladech podle předběžných kalkulací

Při výdeji ze skladu:
- při nákupu materiálu od různých dodavatelů, často dochází k tomu, že každý je za jinou cenu
- úbytek materiálu se uskutečňuje v pořizovacích cenách, ve kterých je materiál evidován na skladě

- ocenění v cenách zjištěných váženým aritmetickým průměrem:
Proměnlivý – počítá se při každém výdeji ze skladu

Periodický – počítá se jednou měsíčně (ne déle)
- ocenění podle zásady FIFO (první do skladu, první ze skladu) = výdeje se oceňují od nejstarší zásoby k zásobě nejnovější tak jak materiál ze skladu odebíráme

POŘÍZENÍ MATERIÁLU ZE ZAHRANIČÍ

- při pořizování materiálu ze zahraničí musíme rozlišovat zda nakupujeme ze zemí EU nebo mimo ní

Pořízení ze zemí EU:
- účtuje se stejně jako od tuzemského dodavatele, jen s rozdílem, že částku musíme přepočítat do českého kurzu a to pevným (max. 1. účetní období) nebo denním kurzem podle ČNB
- DPH při nákupu ze zahraničí se účtuje:      FAP za materiál          111/321
                                                                       přidanění                    349/343
                                                                       nárok na odpočet        343/349
- firma pořizující materiál si nemůže uplatnit odpočet DPH v případě, že neobdržela daňový doklad od dodavatele, v tom případě musí česká firma odvést daň na výstupu, a nemá nárok na odpočet DPH
- povinnost odvést DPH z nákupu má česká firma dnem vystavení dokladu, nejpozději však do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, v němž byl materiál pořízen

Pořízení ze zemí mimo EU:
- v případ. dovozu ze zemí mimo EU vyúčtovává Clo příslušný celní orgán na základě jednotného správního dokladu a vyúčtované clo se účtuje:                111/379
- u DPH je účtování stejné jako při pořízení ze zemí EU, jen s rozdílem, že do základu DPH se započítává i Clo!

OCEŇOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ
- cenné papíry se oceňují:
            k okamžiku jejich pořízení - pořizovacími cenami (vč. vedlejších poř. nákladů – poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám)
            ke konci rozvahového dne – reálnou hodnotou (tržní hodnota vyhlášená na burze)
- při pořizování krátkodobých CP lze pořízení zaúčtovat na účet 259 – Pořizování krátkodobého finančního majetku
- při nákupu (pořizovací cenou)
- při bezúplatném nabytí (reprodukční pořizovací cenou)

POŘIZOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ
- nákupem
- bezúplatným nabytím (darováním)

OCEŇOVÁNÍ CENIN
- mají svoji jmenovitou hodnotu
- oceňují se v nominální hodnotě
- jedná se o: poštovní známky, kolky, stravenky, telefonní karty, dálniční známky